Voorwaarden en bepalingen voor de site


Welkom op de Nederlandstalige website ('website') van fks bvba. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door fks. We verlenen u met alle plezier toegang tot de inhoud van de website ('inhoud') zodat u informatie kunt zoeken. Lees de onderstaande voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van de website ('Algemene voorwaarden') aandachtig door. Door de website van fks te bezoeken en te gebruiken gaat u expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden en volgt u de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande het gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verzoeken we u de website niet te bezoeken of te gebruiken.

Geautoriseerd gebruik

fks geeft u hierbij toestemming om de inhoud die door fks op de website wordt gepubliceerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, weer te geven, te kopiëren, en te reproduceren om eventueel over te gaan tot de aanschaf van een fks-product of fks-dienst, mits u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Behalve zoals bovenstaand expliciet is aangegeven, verklaart u dat u de inhoud of delen van de inhoud van de website op geen enkele wijze zult reproduceren, weergeven, publiceren, doorgeven of op enige andere wijze voor enig ander doel zult distribueren.

Daarnaast stemt u ermee in de website niet te zullen gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

Intellectueel eigendom

De inhoud op de website is eigendom van fks, bij fks aangesloten maatschappijen, dochterondernemingen van fks en/of leveranciers van fks en is auteursrechtelijk beschermd. fks kan eigendomsvermeldingen voor de inhoud op de website plaatsen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- en handelsmerkgegevens. U stemt ermee in dat u voor elke kopie of reproductie die u van de website of inhoud op de website maakt, dergelijke auteursrecht-, handelsmerkvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen handhaaft.

Behalve zoals hierboven in deze algemene voorwaarden wordt aangegeven, kunnen er op geen enkele wijze rechten, licenties of andere intellectuele-eigendomsrechten aan de inhoud van de website worden ontleend, noch indirect, noch door juridische uitsluiting of op enige andere wijze.

Alle producten, processen of technologieën op deze website zijn mogelijk onderworpen aan andere, aan fks voorbehouden intellectuele-eigendomsrechten.

Beperkingen met betrekking tot het gebruik van koppelingen en frames

U stemt ermee in dat u geen handelsmerken van fks, of verwante grafische voorstellingen, als koppeling naar een andere website zult gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fks. Voorts stemt u ermee in dat u geen koppeling naar de website zult maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fks. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming de website weer te geven in een frame.

Inhoud van derden

De website van fks bevat mogelijk koppelingen naar sites van derden die niet door fks worden beheerd. We staan niet garant voor de nauwkeurigheid, volledigheid of enig ander aspect met betrekking tot de informatie op een site van derden of andere hieraan gekoppelde sites, en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade voortvloeiend uit het vertrouwen dat u in dergelijke inhoud stelt, of transacties die via sites van derden worden uitgevoerd, tenzij we hier expliciet mee akkoord gaan.

Beperkingen met betrekking tot belemmering

U stemt ermee in dat u geen robots, spiders of andere geautomatiseerde of handmatige processen zult gebruiken, om de inhoud van de website te verwerken of te kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fks. U stemt ermee in dat u geen acties zult ondernemen waardoor de infrastructuur van de website onredelijk en disproportioneel wordt belast. U stemt ermee in dat u geen apparaat gebruikt of software of handelingen uitvoert waarmee u het goed functioneren van de website verstoort of probeert te verstoren.

Ongeoorloofd gebruik

Illegaal en/of ongeoorloofd gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot het ongeoorloofd gebruik van frames of koppelingen naar de website, worden onderzocht en kunnen juridische gevolgen hebben, inclusief maar niet beperkt tot civiele of strafrechtelijke vervolging of vervolging wegens smaad.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

fks besteedt naar vermogen redelijke aandacht aan de inhoud op en toegankelijkheid van deze website. Vanwege de aard van de inhoud die inherent is aan internet, geven we geen enkele garantie, expliciet noch impliciet, en kunnen we geen uitspraken doen over de nauwkeurigheid, adequaatheid, de toegang tot of geblokkeerde of vertraagde toegang tot en geschiktheid van de inhoud van de website. fks garandeert geen foutloze werking van de website en garandeert niet dat de website en de server volledig vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Met uitzondering van de gevallen zoals onderstaand zijn vastgelegd, zal fks in geen geval op grond van deze overeenkomst aansprakelijk zijn voor enig verlies of enige schade of kosten, ongeacht of deze op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of een andere rechtstheorie zijn gebaseerd, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website of het openen, downloaden van of vertrouwen op de inhoud op de website. fks is niet verantwoordelijk voor typografische fouten.

Deze algemene voorwaarden ontslaan fks niet van enige aansprakelijkheid (indien van toepassing) in geval van persoonlijk letsel of een overlijden als gevolg van nalatigheid van fks, voor fraude of een andere kwestie die volgens de wet- en regelgeving niet mag worden uitgesloten.

Gewijzigde voorwaarden

Vanwege het beleid dat fks hanteert met betrekking tot het verbeteren van de website, behoudt fks zich het recht voor om op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht de algemene voorwaarden te wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U dient er zelf voor te zorgen dat u de algemene voorwaarden regelmatig controleert om te bepalen of fks hierin wijzigingen heeft aangebracht. Wanneer u de website na dergelijke wijzigingen gebruikt of bezoekt, betekent dit automatisch dat u akkoord gaat met de wijzigingen. fks behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment en geheel naar eigen inzicht de producten, prijzen en programma's op de website te verbeteren en/of te wijzigen.

Toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens

U verklaart dat u de beperkte privacyverklaring en verklaring met betrekking tot de gegevensbescherming van fks (de 'privacyverklaring') hebt gelezen en begrepen en dat u akkoord gaat met het feit dat uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, openbaargemaakt en overgedragen, zoals omschreven in de privacyverklaring, inclusief maar niet beperkt tot:

  1. het gebruik van uw persoonlijke gegevens door fks voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat fks dergelijke gegevens gebruikt voor direct-marketingdoeleinden;
  2. het delen van uw persoonlijke gegevens met derden die marketing- en verkoopgerelateerde activiteiten voor fks uitvoeren;
  3. het gebruik van uw persoonlijke gegevens door derden voor marketing- en verkoopdoeleinden, onderworpen aan uw recht om aan te geven dat u niet wilt dat dergelijke gegevens worden gebruikt; en
  4. het overdragen van uw persoonlijke gegevens naar gebieden buiten België

Opgegeven gegevens

Indien een gebruiker van de website informatie verstrekt, zoals vragen, opmerkingen, tips, enzovoort, aangaande de inhoud of een product of dienst van fks, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en is fks op geen enkele wijze, behoudens de bepalingen in de privacyverklaring, verantwoordelijk voor dergelijke gegevens en staat het fks vrij de feedback zonder enige beperking te reproduceren, te gebruiken, openbaar te maken en te distribueren. Het staat fks vrij ideeën, concepten, know-how of technieken in dergelijke informatie voor enig doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen, fabriceren en marketen van producten.

Jurisdictie

Klanten in België: als u deze site bezoekt vanuit België, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van België en beschikt het gerechtshof van Hasselt over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Alle andere bezoekers: als u deze site bezoekt vanuit een andere jurisdictie, zijn deze algemene voorwaarden onderworpen aan de wet- en regelgeving van België en beschikt het gerechtshof van Hasselt over de exclusieve jurisdictie aangaande enige geschillen voortvloeiend uit of in verband met deze algemene voorwaarden. Alle transacties, correspondentie en overeenkomsten worden opgesteld of gevoerd in het Nederlands.

Schadeloosstelling

U verklaart fks, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers en andere partners en werknemers te vrijwaren van eventuele vorderingen van derden met betrekking tot claims, verlies of aansprakelijkheid, inclusief de vergoeding van de juridische kosten, voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met het gebruik van de website.

Scheidbaarheid

Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt afstand genomen van de betreffende bepaling in de algemene voorwaarden, maar blijven de overige bepalingen en de algemene voorwaarden gewoon geldig en van kracht. De partijen stemmen er voorts mee in dat een dergelijke onrechtmatige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling in deze algemene voorwaarden voor zover mogelijk wordt vervangen door een bepaling die nagenoeg dezelfde economische en commerciële implicaties heeft als de oorspronkelijke bepaling. Indien een bevoegde rechtbank mocht oordelen dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk onrechtmatig, ongeldig of niet afdwingbaar is, blijft de bepaling gewoon geldig en van kracht voor zover deze wel rechtmatig, geldig en afdwingbaar is.

Gehele overeenkomst

De algemene voorwaarden en de privacyverklaring vormen de volledige overeenkomst tussen u en fks en vervangen alle eerdere overeenkomsten, toezeggingen (anders dan onrechtmatige toezeggingen) en afspraken, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het gebruik van de website.

Verklaring van afstand

Fouten of vertragingen aan de kant van fks aangaande de rechten en verhaalsmogelijkheden of het afdwingen van deze algemene voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand hiervan.

Headings of koppen

De koppen zijn aangebracht voor het gemak en mogen niet worden gebruikt voor de interpretatie van de algemene voorwaarden.